وبلاگ نمایندگی قزوین كنگره 60 به منظور رهایی مصرف کنندگانی كه خواستار رهایی از اعتیاد بوده اند و راه حلی برای درمان خود پیدا نكرده اند تشكیل شده است. درمان در كنگره با كمك افراد رها شده از اعتیاد صورت می گیرد. اساس كار در کنگره60 بر مبنای محبت ، عقل و ایمان است. درمان اعتیاد در کنگره 60 به روش DST (تدریجی) و با استفاده از اپیوم تینکچر (شربت تریاک) و در مدت 11 ماه انجام می گیرد. آدرس نمایندگی قزوین: قزوین،دروازه رشت-پشت دانشگاه علوم پزشکی-چهارراه نسیم شمال-100 متر داخل باغستان مشاوره تازه واردین:روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 14 الی 16 کارگاه آموزشی مسافران:روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه ساعت 17 کارگاه آموزشی همسفران:روزهای دوشنبه ساعت 16 کارگاه آموزشی عمومی : پنج شنبه ها ساعت 17 http://c60ghazvin.mihanblog.com 2020-02-18T02:52:41+01:00 text/html 2020-02-17T20:30:00+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر مهدی لژیون سوم نتیجه مسابقات هفته دوم شطرنج+برنامه هفته سوم http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4081 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/67661/park/98-11-18/IMG_7429.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: start;">در روز جمعه&nbsp;</span><span style="text-align: start;">98/11/25</span><span style="text-align: start;">&nbsp;در&nbsp;</span><span style="text-align: start;">پارک پامچال</span><span style="text-align: start;">&nbsp;11 رقابت در&nbsp;</span><span style="text-align: start;">رشته ورزشی شطرنج</span><span style="text-align: start;">&nbsp;در&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">دومین هفته از اولین دوره جام سردار</span><span style="text-align: start;">&nbsp;برگزار شد. نتایج این مسابقات&nbsp;</span><span style="text-align: start;">و برنامه&nbsp;</span><span style="text-align: start;">هفته سوم&nbsp;</span><span style="text-align: start;">که</span><span style="text-align: start;">&nbsp;در تاریخ&nbsp;</span><span style="text-align: start;">98/12/02</span><span style="text-align: start;">&nbsp;برگزار می شود&nbsp;</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">را در ادامه مشاهده نمائید.</span></b></div> text/html 2020-02-17T19:29:21+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر محمد لژیون یکم چگونه سیگار نکشیم؟ http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4079 <div style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: small; text-align: start; font-family: Tahoma, sans-serif;">لذت‌های زودگذر همانند عجوزه‌ای است در لباس عروس که فریب‌کار هستند و انسان را در دام خود گرفتار می‌کند</span><span dir="LTR" style="font-size: small; text-align: start;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small; text-align: start;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small; text-align: start; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/52997/dastor%20jalaseh/98.02.03/IMG_4022.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: 12px;"><font color="#333333"><font size="2" style=""><font style="">مقاله‌ای در باب درمان سیگار</font><font style="">&nbsp;</font><font style="">(NRT)</font><font style="">&nbsp;</font></font><font size="2" style="">به قلم کمک راهنمای محترم مسافر حسین</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" color="#006600"><br></font></b></div> text/html 2020-02-17T14:30:09+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر مهدی لژیون سوم پیام تولد http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4076 <div style="text-align: center;"><p align="center" dir="RTL" style="font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13.3333px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px;"><b style=""><font style="">انسان مقام انسانی خود را در جایی ،جا گداشته است و خود ؛بر این آگاه نیست .آن مکان را باید بیاید</font></b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 0, 0);"><span dir="RTL"></span>****************************************************</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p align="center" dir="RTL" style="font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز</span></b><span dir="LTR"></span><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">پنچ شنبه</span></b><span dir="LTR"></span><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">مورخ98/12/01</span></b><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">اولین</span></b><span dir="LTR"></span><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">سال رهایی</span></b><span dir="LTR"></span><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافرمصطفی</span></b><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">رهجو</span></b><span dir="LTR"></span><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">کمک راهنما،</span></b><span dir="LTR"></span><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر محمد</span></b><span dir="LTR"></span><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">را با شور و شوق فراوان در محل</span></b><span dir="LTR"></span><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">نمایندگی کاسپین</span></b><span dir="LTR"></span><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>)</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">قزوین) جشن می گیریم</span></b><span dir="LTR"></span><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><div><img src="http://up.c60.ir/repository/52564/%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF2.gif"></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51444/1/IMG_20200216_175632.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/52564/%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF2.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; font-weight: 700;">از طرف مسئولین و اعضاء کنگره 60 نمایندگی قزوین این تولد فرخنده و مبارک را به ایشان, خانواده و راهنمای محترمشان تبریک می‌گوییم و توفیق روزافزون ایشان را در امر خدمت و آموزش از قادر متعال مسئلت می‌نماییم</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; font-weight: 700;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 102, 102); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; font-weight: 700;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/52564/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-25.gif"></div> text/html 2020-02-17T11:50:46+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر مصطفی حس خوب رسیدن به تولد یک سال رهایی http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4077 <div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>انسانی که می‌داند نیاز به آموزش دارد همیشه در جهت آن حرکت می‌نماید وگرنه انسانی با منیت همیشه از آموزش دوری نموده و عقب می‌ماند</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51444/1/images%20%286%29.jpg" alt=""></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;"><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">دل نوشته‌ای از مسافر رضا رهجوی کمک راهنمای محترم مسافر رضا لژیون یکم</b></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><br></span></div> text/html 2020-02-16T20:31:06+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر محمد عشق و وظیفه http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4078 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b>ره‌جو&nbsp;باید عاشق کنگره و راهنما و سفر خود باشد.</b></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/78217/Dastor%20Jalase/1/98-11-27/IMG_8770.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><font style=""><span lang="FA" style="line-height: 19.5px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Tahoma, sans-serif" style=""><b style="">جلسه یازدهم&nbsp;</b></font></span><span lang="FA" style="font-weight: bold; line-height: 19.5px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">از&nbsp;</span></font><span lang="FA" style="font-weight: bold; line-height: 19.5px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">دوره بیست و پنجم&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold; line-height: 19.5px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60&nbsp;نمایندگی&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold; line-height: 19.5px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">کاسپین&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold; line-height: 19.5px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">قزوین&nbsp;در تاریخ&nbsp;</span></span><b style="font-size: small;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="line-height: 19.5px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">98/11/27&nbsp;</span></span></b><b style="font-size: small;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="line-height: 19.5px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">با دستور جلسه</span></span></b><span dir="LTR" style="font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small;"></span><b style="font-size: small;"><span dir="LTR" style="line-height: 19.5px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><font style="font-size: 12px;"><b><span style="font-size: small;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 19.5px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">"وظایف راهنما و&nbsp;</span></span></b></font><font style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b>ره‌جو</b></span><b><span style="font-size: small;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 19.5px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">"</span></span></b></font><b style="font-size: small;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></span></b><b style="font-size: small;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">با&nbsp;استادی کمک راهنما مسافر علی اکبر</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></span></b><b style="font-size: small;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و&nbsp;نگهبانی&nbsp;</span></span></b><font style="font-size: 12px;"><b style="font-size: small;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مسافر</span></span></b><b style="font-size: small;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;حمید&nbsp;</span></span></b><b style="font-size: small;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و</span></span></b><span dir="LTR" style="font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small;"></span><b style="font-size: small;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b style="font-size: small;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دبیری</span></span></b><b style="font-size: small;"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></b><b style="font-size: small;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">مسافر نوید</span></span></b><b style="font-size: small;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></span></b></font><b style="font-size: small;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رأس&nbsp;ساعت</span></b><span dir="LTR" style="font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small;"></span><b style="font-size: small;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;17:00&nbsp;</span></span></b><b style="font-size: small;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آغاز به کار نمود.</span></span></b></div> text/html 2020-02-16T13:44:45+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com بهزاد درمان سیگار؛طلوع زندگی http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4074 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/84641/viliyam/98-11-27/IMG_8692.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b style=""><font style=""><span lang="FA" style="line-height: 24px;">گزارش تصویری از لژیون‌های ویلیام وایت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 24px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;)</span></font><span lang="FA" style="line-height: 24px;">درمان وابستگی به مصرف سیگار با روش&nbsp;</span><font style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="line-height: 24px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">DST</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)نمایندگی کاسپین&nbsp;</span></b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font style="">روز یک‌شنبه مورخ</font><font style="">&nbsp;</font><font style="">98/11/27</font></b></div> text/html 2020-02-15T12:14:11+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر محمد وظیفه شناسی http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4072 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 200%; vertical-align: baseline;"><font size="2"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">انسان، موجودی&nbsp;رهاشده&nbsp;نیست تا که خود را در برابر هیچ‌کس پاسخگو نداند؛ بلکه تفاوت انسان با سایر موجودات، افزون بر عقل و&nbsp;خِرَد، وظایفی است که توسط آفریننده انسان برای او&nbsp;وضع‌شده&nbsp;است تا با عمل به آن‌ها سعادت در زندگی را&nbsp;به‌دست&nbsp;آورد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">حال&nbsp;مهم آن است که مسئولیت‌ها را به خوبی بشناسیم و در مقام عمل به وظیفه خود عمل کنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/64845/maghale/14/Untitled-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span dir="RTL" lang="FA"><br></span></b></font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style=""><b style=""><span dir="RTL" lang="FA" style="">مقاله ای در باب دستور جلسه&nbsp;</span></b></font></div><h1 style="padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style=""><font style="">"</font>وظایف راهنما و رهجو<font style="">"</font></font></h1><div style=""><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style=""><span dir="RTL" lang="FA" style="">با نگارش&nbsp;کمک راهنما مسافر حمید</span></font></b></div></div> text/html 2020-02-15T09:43:13+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر مهدی لژیون سوم تجلی درختان قوی و شاداب http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4071 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در انجام فرامین الهی باید بسیار دقت کنیم تا بهترین کار؛ همان باشد که خداوند خواسته است توسط انسان به انجام برسد.</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/67661/guzaresh%20tasviry/98-11-25/7/park%20%281%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: 12px;"><b style=""><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font style="">گزارش تصویری</font>&nbsp;<font style="">از خلاصه عملکرد شعبه کاسپین از مورخه</font><font style="">&nbsp;</font></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">1398/11/</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">20&nbsp;الی&nbsp;1398/11/25</span></b></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font color="#ff0000"><br></font></b></div></div> text/html 2020-02-14T19:05:48+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر محمد هم‌گرایی در بادهای سرد http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4070 <div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-size: 12px; line-height: 20px;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad" style=""><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/64845/park/1/28.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b style=""><span style="font-size: small;"><span lang="FA" style="line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">گزارش تصویری از فعالیت ورزشی&nbsp;</span></span><span style="font-size: small;"><span lang="FA" style="line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کنگره 60<font style="">&nbsp;</font></span></span><span style="font-size: small;"><span lang="FA" style="line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نمایندگی کاسپین قزوین &nbsp;در روز جمعه مورخ&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">98/11/25 در&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">محل بوستان پامچال برگزار شد.</span></span></b></div></div></div><a href="http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4051" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;"></a> text/html 2020-02-14T16:47:46+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر مصطفی اطلاعیه آزمون داخلی نمایندگی قزوین http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4069 <div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/44721/soti/k-ar-9234770.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>منابع آزمون :وادی 6 و 7&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>از صفحه 234 تا 296 کتاب چهارده مقاله&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>سی دی های : امواج بازدارنده ذهن،از فرمان برداری تا فرمان دهی ،طلب ظلم و کلسیم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>تاریخ آزمون : سه شنبه مورخه : 98/12/13&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>ساعت آزمون : 4 بعداز ظهر</b></font></div>